7. ročník VISEGRAD CUPU 2020 – 7th year of VISEGRAD CUP 2020

29—30. 8. 2020 (Buly aréna Kravaře)

HLAVNÍ PARTNEŘI TURNAJE / MAIN PARTNERS OF THE TOURNAMENT / A TOURNAMENT FŐ PARTNEREI / GŁÓWNI PARTNERZY TURNIEJU

msk_logo

POPIS : Jedná se již o 7. Ročník mezinárodního fotbalového turnaje Visegrad Cup 2020. Tento turnaj  bude pro děti ročníku narození 2011 a mladší. Celkem bude 20 družstev. Jak již bývá zvykem, tento turnaj bude mít i charitativní podtext, kdy budeme prodávat sportovní knihy a výtěžek jako každoročně poputuje na dětské oddělení Slezské nemocníce v Opavě. Jsme velice potěšení, že se nám povedlo zajistit podporu VISEGRÁDSKÉHO FONDU –  https://www.visegradfund.org/  a doufáme v podporu MORAVSKOSLAEZKÉHO KRAJE –  https://www.msk.cz/. Harmonogram a rozlosování turnaje zde uvedeme v průběhu srpna 2020.

DESCRIPTION: This is the 7th edition of the Visegrad Cup 2020 international football tournament. This tournament will be for children born 2011 and younger. There will be a total of 20 teams. As is customary, this tournament will also have a charity overtone, where we will sell sports books and the proceeds as every year will go to the children’s department of Silesian Hospital in Opava. We are very pleased that we have managed to secure the support of the VISEGRAD FUND – https://www.visegradfund.org/ and hope to support the Moravian-Silesian Region – https://www.msk.cz/. Schedule and schedule of the tournament will be presented here during August 2020.

LEÍRÁS: Ez a nyolcadik éves nemzetközi labdarúgó-bajnokság, a Visegrad Cup 2020. Ez a verseny a 2011-ben született és annál fiatalabb gyermekeknek szól. Összesen 20 csapat lesz. A szokás szerint ezen a versenyen jótékonysági felhang is lesz, ahol sportkönyveket fogunk eladni, és a bevételeket, mint minden évben, az opavai sziléziai kórház gyermekosztályába fogjuk juttatni. Nagyon örülünk annak, hogy sikerült megszereznünk a VISEGRAD ALAP támogatását – https://www.visegradfund.org/, és reméljük, hogy támogatni fogjuk a Morva-Szilézia régiót – https://www.msk.cz/. A verseny menetrendjét és ütemtervét itt fogják bemutatni 2020 augusztusában.

OPIS: Jest to 7. edycja międzynarodowego turnieju piłkarskiego Visegrad Cup 2020. Turniej będzie przeznaczony dla dzieci urodzonych w 2011 roku i młodszych. Będzie w sumie 20 drużyn. Jak zwykle, turniej ten będzie miał również charakter charytatywny, w którym będziemy sprzedawać książki sportowe, a dochody, jak co roku, będą przekazywane na oddział dziecięcy Szpitala Śląskiego w Opawie. Bardzo się cieszymy, że udało nam się zapewnić wsparcie FUNDUSZU VISEGRAD – https://www.visegradfund.org/ i mamy nadzieję wesprzeć Region Morawsko-Śląski – https://www.msk.cz/. Harmonogram i harmonogram turnieju zostaną przedstawione tutaj w sierpniu 2020 r.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky,Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního Visegrádského fondu. Posláním fondu je postupovat vpřed nápady udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Support statement:The project is co-financed by the Governments of Czechia,Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants fromInternational Visegrad Fund. The mission of the fund is to advanceideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Támogatási nyilatkozat:A projektet a cseh kormány társfinanszírozza,Magyarország, Lengyelország és Szlovákia a Visegrad – ösztöndíjak útjánNemzetközi Visegrádi Alap. Az alap küldetése az előrelépésötletek a fenntartható regionális együttműködéshez Közép-Európában.

Deklaracja poparcia:Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech,Węgry, Polska i Słowacja poprzez granty wyszehradzkie zMiędzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Misją funduszu jest postęppomysły na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

——————————————————————————————-

PARTNEŘI TURNAJE : na tomto fotbalovém turnaji se podílejí jako partneři, kteří koordinují účast družstev svých zemí na tomto turnaji.

PARTNERS OF THE TOURNAMENT: They participate in this football tournament as partners who coordinate the participation of their country teams in this tournament.

A TURNAMENT PARTNEREI: A labdarúgó-versenyen részt vesznek, mint partnerek, akik koordinálják országos csapataik részvételét a versenyen.

PARTNERZY TURNIEJU: Biorą udział w tym turnieju piłkarskim jako partnerzy, którzy koordynują udział swoich drużyn krajowych w tym turnieju.

POLSKO: KS Sleza Wroclaw – http://pilkanozna.slezawroclaw.pl/

MAĎARSKO: Lurko UFC – http://www.lurkoufc.hu/

SLOVENSKO:  (SDH Domino Bratislava – https://www.sdmdomino.sk/

————————————————————————————————-

Odkazy na sociální sítě Visegradského fondu / Links to the Visegrad fund’s social networks / Linkek az alap szociális hálóival / Linki do sieci społecznościowych funduszu:

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Koordinátor projektu / Project Coordinator / Projektkoordinátor / Koordynator projektu:

Andreas Drastík  +420602584344 –  sksipasportopava@volny.cz